One of the academic activities in the school is the Subject Review Examination (SRE ) and the General Review Examination (GRE) in which the questions are prepared by the teachers in order to measure the general levels of students. There are two SRES (in the middle of each semester) and one GRE (at the end of the period) in every semester. Inhere; students are evaluated in Science, English, Math, Geography, History and ICT.


Сурагчдын хичээлээ ойлгосон эсэх болон тэдний мэдлэгийн түвшинг шалгах үүднээс 2 долоо хоногт нэг удаа Сэдвийн шалгалтыг сургууль тус бүр авдаг.

МТХС-иудын Заах аргын нэгдлүүдээс улирлын төгсгөлд Ерөнхий мэдлэгийн шалгалтыг авч сурагчдыг өрсөлдүүлдэг.