Home / Blog / UBMTS : УБМТС|Элсэлтийн шалгалтын бүргэл
  1. 2015/04/10

    Төгөлдөр одоогоор Орос Монголын хамтарсан 3-р сургуульд сурдаг бөгөөд танай сургуульд шилжин сурахыг хүсэж байна. Утас: 91117772

Write a comment:

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top